Maksejõuetusõigus

Ava otsing

Maksejõuetusõigus

Teos on üles ehitatud käsiraamatuna maksejõuetusega seonduvate praktiliste küsimuste kaupa. See ei asenda mõistagi märksa detailsemat ja põhjalikumalt läbi töötatud (loodetavasti peatselt ilmuvat) pankrotiseaduse kommentaari ega konkureeri sellega. Siiski peaks lugeja saama siit vastuseid olulisematele teemakohastele küsimustele koos viidetega seadustele ja kohtupraktikale. Esmajoones on autor võtnud ülesandeks olemasolevaid regulatsioone ja praktikat tutvustada, vaidluskohtades aga pakkuda ka omapoolset arusaama. Nii peaks käsiraamat olema kasutatav nii kohtute, pankrotihaldurite, usaldusisikute, saneerimisnõustajate kui ka võimalike võlgnike ja võlausaldajate poolt, samas pakkuma lugemist kõigile maksejõuetusõiguse huvilistele. Samuti peaks seda õpiku puudumisel saama vähemasti osaliselt kasutada ka õppematerjalina maksejõuetusõiguse omandamiseks.

Teoses on käsitletud kolme keskset maksejõuetuse seadust (pankrotiseadus, füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, saneerimisseadus) koos rakendusaktidega võrdlevalt, tuues välja nende sarnasused ja erisused ning seosed paljude teiste õigusvaldkondadega, iseäranis tsiviilkohtumenetluse seadustikuga. Samuti on käsitletud juriidiliste isikute juhtorganite liikmete vastutust, maksustamist ja maksejõuetusega seonduvaid tööõiguslikke küsimusi. Lisaks on käsitletud erisätteid nii erinevate finantsteenuse osutajate maksejõuetusmenetluste kohta kui ka kohalike omavalitsusüksuste maksejõuetuse regulatsiooni. Läbi on töötatud olemasolev õiguskirjandus (esmajoones teadustööd ja artiklid) ja kogu Riigikohtu temaatiline kohtupraktika alates päris algusest ning püütud ka varasemate seaduste kohta tehtud lahendeid kajastada kehtiva õiguse kontekstis.

Õigusakte ja kohtupraktikat on kasutatud seisuga 26. märts 2024.

Lehekülgede arv: 460


Autor
  • Villu Kõve
Ilmumisaeg
  • 2024