Isikuvastased süüteod

Ava otsing

Isikuvastased süüteod

Käesolev raamat on mõeldud karistusõiguse üldkursuse vastava teema, samuti valikkursuste (nt karistusõiguse eriseminar) omandamiseks. Materjal on süstematiseeritud KarS eriosa 9. ptk alusel.

Lisas on Vabariigi Valitsuse määrus tervisekahjustuse tuvastamise korrast, mille käepärasusest peaks olema palju abi vastava sisuga kaasuste lahendamisel.

Eelmise väljaandega võrreldes on lisandunud rohkesti kohtupraktikat ning arvestatud on ka uuemat kirjandust. Põhjalikult on ümber töötatud tervisekahjustust ja seksuaalsüütegusid käsitlevad III ja VI ptk, samuti on täiendatud elu või tervist ohustavaid süütegusid käsitlevat IV peatükki.

Lehekülgede arv: 160

AUTOR
  • Jaan Sootak
Ilmumisaeg
  • 2020