Võlaõigusseadus II

Ava otsing

Võlaõigusseadus II

Võlaõigusseaduse esimeste kommentaaride I osa ilmus 2006, II osa 2007 ja III osa 2009. aastal. Teist ringi alustasime muidugi I osast, mis ilmus muudetud ja täiendatud kujul 2016. aastal. Pärast seda oleme ette valmistanud II ja III osa kordusväljaandeid. Kuna II ja III osa ilmumisest on juba üle kümne aasta möödunud, on lisandunud hulgaliselt kohtupraktikat ning see on andnud põhjust kommentaare põhjalikumalt ja pikemalt kirjutada. Hea kommentaar ei tähenda vaid seaduse teksti selgitamist, vaid ka nende probleemide käsitlemist võimalike kaasuste alusel, mis seaduse kohaldamisel võivad tekkida. Võimalikud kaasused ja rakendamise probleemid ilmnevad aga eelkõige kohtupraktika käigus. Avardunud on ka kommentaaride autorite ja koostajate kogemused ja teadmised. Nimetatud asjaolud on selle põhjuseks, et senise VÕS II ja III baasil ilmuvad kordusväljaannetena VÕS II, III ja IV. Käesolev VÕS II kommentaarid hõlmavad võlaõigusseaduse 2. osa, võõrandamislepingud, ja 3. osa, kasutuslepingud, seega §-d 208–421. Paragrahvide 422–1067 täiendatud kommentaarid ilmuvad VÕS III ja IV osana järgmise aasta esimeses pooles.

Kommentaaride koostamise metoodika on jäänud samaks – selgitatud on iga paragrahvi eesmärki ja allikaid ning kõige mahukama osana on käsitletud paragrahvi sisu. Iga paragrahvi juures selgitatakse ka seda, kuivõrd ja millises ulatuses kehtib §-st 5 tulenev dispositiivsuse eeldus ning kas ja millises ulatuses on dispositiivsust piiratud või välistatud.

Teemade kaupa on täiendavalt analüüsitud kõiki olulisemaid Riigikohtu lahendeid, mis on tehtud pärast eelmise VÕS koostamist, s.o pärast 01.07.2007. Kommenteeritavates peatükkides ei ole tehtud märkimisväärselt palju seaduse muudatusi, eelkõige on seda tehtud tarbijakrediidilepingute regulatsiooni puhul, võrreldes eelnevate kommentaaridega on aga suuremat tähelepanu pööratud kommenteeritavate sätete seostele teiste võlaõigusseaduse ning teiste seaduste sätetega. Aluseks on võetud võlaõigusseadus, teised seadused ja Riigikohtu lahendid seisuga 01.05.2019. Parema ülevaatlikkuse huvides on täiendavalt joonealustele viidetele esitatud lisana kommenteeritavate peatükkide kaupa kasutatud Riigikohtu lahendite loetelud.

Võrreldes eelmise VÕS II-ga on koostajate hulka lisandunud prof Karin Sein ning autoritena Piia Kalamees, Sander Kärson, Gea Lepik ja Annemari Õunpuu. Täname kõiki autoreid ja neid, kes on kaasa aidanud kommentaaride valmimisele: Katrin Kiris, Liisbet Lillo, Birgit Saluotsa ja Maarja Tambet, samuti kirjastust Juura ja õigusteadusdoktor Peep Pruksi.

Tartus, 26. juunil 2019
Paul Varul
Irene Kull
Villu Kõve
Martin Käerdi
Karin Sein


Koostajad
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Karin Sein
Ilmumisaeg
  • 2019