Varavastased süüteod

Ava otsing

Varavastased süüteod

Raamat käsitleb kõige levinumaid süütegusid – varavastaseid. Põhitähelepanu on pööratud nende kahele põhiliigile – vargusele ja kelmusele kui süütegudele omandi ja vara vastu. Seepärast võibki õpiku tinglikult jaotada kahte suurde ossa – süüteod omandi (II–V) ning vara vastu tervikuna (VI–VIII). Nimetatud kahe põhiliigi analüüsi juurde on lisatud ka väike võrdlev-õiguslik ülevaade mõnede välisriikide seadustikest.

Materjal on süstematiseeritud KarS 13. ptk alusel. Põhitähelepanu on pööratud süütegude põhikoosseisudele, kuna kvalifikatsioonide problemaatika on jäetud KarS kommentaari hooleks. Õpik on üles ehitatud eelkõige süstemaatilis-induktiivsel meetodil, seega toetudes analüüsitava materjali sisulisele loogikale. Sellest lähtub ka enamik kasutatavast kirjandusest.

Samas ei ole kõrvale jäetud ka kaasusel põhinevat deduktiivset meetodit. Raamat sisaldab rohkesti kaasusi, mille analüüs moodustabki olulise osa tekstist. Kaasused on nummerdatud peatükkide kaupa, nt kaasuse II.1 korral tegemist II peatükis asuva kaasusega nr 1.

Lehekülgede arv: 216

4., täiendatud ja ümbertöötatud trükk

Autorid
  • Marko Kairjak
  • Jaan Sootak
Ilmumisaeg
  • 2017