Kohtute seadus

Ava otsing

Kohtute seadus

Käesolev kommentaar on oma olemuselt akadeemiliselt õigusteaduslik, st, et lähtutud on juriidilisele teadustööle esitatavatest nõuetest. Eesmärgiks seati kohtute seaduse normistiku sisu õiguslik avamine, mitte õigusemõistmise põhialuste populariseerimine. Eelöeldu ei tähenda mõistagi, nagu ei võiks selle väljaande lugejaskonda kuuluda ka juriidilise hariduseta inimesi, kel huvi õigusemõistmise organisatsiooniliste küsimuste vastu.

Kommentaar ei piirdu siiski ainult positiivse õiguse hetkeseisuga, vaid annab nii mõneski osas pikema ajaloolise tagasivaate täna kehtiva regulatsiooni kujunemisloole. Sel viisil on nende kaante vahele omamoodi kokku võetud ka taasiseseisvumisjärgse kohtusüsteemi tekkelugu, selle loojate ees seisnud põhimõttelised valikud ning nende üle otsustamist saatnud teravad diskussioonid. Õigusliku järjepidevuse huvides on kommentaarides vajalikul määral kajastamist leidnud ka paralleelid eelmise iseseisvusaja kohtute seadusega.

Raamatu valmimisse panustasid ühtekokku 19 autorit, mis tähendab ühtlasi, et õigusteaduslikule mõttevahetusele omaselt väljendavad need eeskätt vastava autori arusaama normi sisust, nagu ka selle plussidest ja miinustest. Selle kõrval võtab kommentaar aga süstemaatiliselt kokku ka kohtute seaduse eri sätete põhjal kujunenud kohtu- ja halduspraktika, osutades, mil moel on seadust mõistnud selle rakendajad.

Lehekülgede arv: 424

TOIMETAJAD
  • Priit Pikamäe
  • Karin Leichter
Ilmumisaeg
  • 2018